วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

      ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดเขาตะพั้น จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เด็กมีความสุข เก่งและดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

 ศึกษาดี  มีระเบียบ  เพียบพร้อมคุณธรรม   นำชุมชนโรงเรียนวัดเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook