ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดเขาตะพั้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖   ตำบลโคกตะบอง   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  จัดตั้งโดยคณะกรรมการอำเภอท่ามะกาและนายฝุก ใจมั่นกำนันตำบลโคกตะบอง เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  เพราะเห็นว่าหมู่บ้านมีราษฎรมากพอสมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้กุลบุตร กุลธิดา  ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนต่อไปจึงได้ประชุมประชาชนจัดตั้งขึ้นบริเวณวัดเขาตะพั้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญและกุฏิเป็นที่เล่าเรียนชั่วคราวก่อนและได้มีพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๐  มีนักเรียนครั้งแรกประมาณ ๗๐ – ๘๐ คน  ทางราชการได้ส่ง นายตัง  โพธิ์นคร    มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ 

               ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์  และจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนได้เงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก พิเศษ  ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๒ เมตร  ต่อมาได้รับเงินบริจาคประมาณ  ๒๑,๑๐๐ บาท  เพื่อตีฝ้า   ติดประตู   หน้าต่าง  และทำโต๊ะ ม้านั่งของนักเรียน

               วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๐๔  เปิดสอนระดับประถมปลาย

               ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณจำนวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ จ  จำนวน ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง

               ในปีพ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพัก

ครูขนาด ๒ ห้องนอน  จำนวน ๑ หลัง

               ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ๔๐,๐๐๐บาท ได้เปลี่ยน

กระเบื้องมุงหลังคาอาคารหลัง  ป๑ ก พิเศษ

               ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับเงินจากโครงการ ช.ป.ล.   จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท         ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า  เปลี่ยนฝา  ประตู  หน้าต่าง   ตีฝ้าเพดาน   พร้อมทาสี  และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสร้างส้วม  ๕ ห้อง  ๑ หลัง  เป็นเงินจำนวน  ๑๒,๐๐๐ บาท

               ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท และจากการจัดงานวัวลานของคณะกรรมการศึกษาจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาทสร้างประปาคอนกรีตขนาดเล็ก

     ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๑  สภาเทศบาลตำบลโคกตะบองจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้เงิน ๓๔,๓๑๕ บาท สร้างโรงอาหาร แต่งบประมาณไม่พอสร้างคณะกรรมการศึกษาจึงจัดหาเงินเพิ่มอีกจำนวน  ๒๐,๖๘๕ บาท

               ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๒  เจ้าอาวาสวัดเขาตะพั้นและคณะกรรมการศึกษาร่วมกันบริจาคเงินซื้ออังกะลุง  ๑ ชุด  (๒๔ ชิ้น)  เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

               ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕   คณะกรรมการและผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาคเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน

     ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ๓๐๐,๐๐๐ บาท

สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖  กว้าง ๑๐ เมตร   ยาว ๑๒ เมตร

               ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการศึกษาโดยการนำของอาจารย์ใหญ่

นายประพัฒน์  จำปาไทย   จัดให้มีการแห่ขบวนนางฟ้าวันออกพรรษา   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดเขาตะพั้น   ได้รับเงินจำนวน  ๓๗,๘๑๑  บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

จำนวน  ๒ เครื่อง  และได้รับงบประมาณจาก สปจ. ๑๒๐,๔๐๐ บาท  ในการจัดโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน มีการซ่อมแซมอาคารเรียนโดยเปลี่ยนหลังคา  เปลี่ยนฝาไม้คร่าวที่ผุ  ทาสี  เทพื้นหน้าห้องเรียน  ปรับปรุงส้วม  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  และห้องเรียนชั้นอนุบาล

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ตามหนังสือ สปจ.ที่ ศธ ๑๑๐๖.๐๓/๑๔๘๘  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก พิเศษ     และให้นำวัสดุจากการรื้อถอนไปทำโต๊ะ      เก้าอี้  ได้ตามหนังสืออนุญาตที่ ศธ๑๑๐๖.๐๓/๒๔๗๔  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

                ปีงบประมาณ ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจาก สปจ. จำนวน ๑,๐๘๘,๖๑๐ บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช  ชั้นเดียว  ๔ ห้องเรียน  ๑ หลัง  ซึ่งใช้เป็นที่เรียนในปัจจุบัน

                ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับอนุญาตจาก สปจ. ให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและนำวัสดุไปทำโต๊ะ  และเก้าอี้ ในโรงอาหารได้

               ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายศวิษฐ์  รักอาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามฯ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น    เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘      และได้จัดผ้าป่าวันแม่ ๑๒  สิงหาคม  ได้เงินมาสร้างห้องสมุดพร้อมระบบไฟฟ้าภายใน มูลค่าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

               ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  เทพื้นถนนต่อจากอาคารเรียนแบบ สปช  ถึงอาคารอเนกประสงค์และสร้างอาคารสำนักบริหาร

               ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล งบ SP ๒  ให้ปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท  และปรับปรุงห้องสมุด การใช้ห้องสมุดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท

               ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  จัดหากระดาน IP  บอร์ด อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      ราคา ๑๔๐,๐๐๐  บาท

               ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จัดผ้าป่าวันแม่เพื่อหางบประมาณในการซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม เป็นอาคารเรียนเนื่องจากอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ    และจัดทำห้องประชุมขนาดเล็ก  มีเวที    ประตูบานเลื่อนกระจก     เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท

                วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบสนับสนุนจาก สส. พลตรีศรชัย  มนตริวัตน์ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    ต่อเติมอาคารห้องสมุด  เปลี่ยนประตู   หน้าต่างเป็นกรอบอลูมิเนียมกระจก ปูกระเบื้องพื้น ทาสีใหม่

                 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบสนับสนุนจาก สส. ปารเมศ  โพธารากุล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ทาสีอาคารใหม่และต่อเติมโครงเหล็กหลังคาหน้าอาคารใหม่ พร้อมระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ปรับปรุงห้องส้วมเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาทถ้วน

                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ คน สำหรับคนปัจจุบันคือ นายจามร  วรรณากาญจน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒       จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้าราชการครูจำนวน ๔ คน ครูอัตราจ้าง  ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และภารโรง ๑ คนโรงเรียนวัดเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook