ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
4
2
6
1
อนุบาล 2
2
-
2
1
อนุบาล 3
4
2
6
1
รวมอนุบาล
10
4
14
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
2
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
-
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
4
9
1
รวมประถมศึกษา
22
14
36
6
รวมทั้งหมด
32
18
50
9

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
4
2
6
1
อนุบาล 2
2
-
2
1
อนุบาล 3
4
2
6
1
รวมอนุบาล
10
4
14
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
2
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
-
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
4
9
1
รวมประถมศึกษา
21
14
35
6
รวมทั้งหมด
31
18
49
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนวัดเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมู่ที่ 6 บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook